فوریه 7, 2023

واکسنها در دنیای امروز از جهات مختلف طبقه بندی میشوند.در یکی ار این نظامهای طبقه بندی واکسنها به دو دسته پیشگیری کننده و درمان کننده تقسیم میشوند.در زمینه واکسنهای مرتبط با سرطان نیزاین امر حکمفرماست.واکسنهایی مثل گارداسیل و واکسن هپاتیت ب در طبقه واکسنهای پیشگیری از سرطان رحم و کبد هستند اما نسل جدید واکسنهایی که در درمان سرطان  استفاده میشوند از دسته mrna vaccine هستند .واکسن جدید مرتبط با سرطان ملانوما ار دسته  mrna vaccine نیز میباشد.این واکسن نوعی واکسن اختصاصی سازی شده است ..

کار آزمایی بالینی این واکسن در مرحله سوم قرار دارد.

لازم به ذکر است که احتمال بازگشت مجدد این سرطان در درمان با واکسن کمتر از شیمی درمانی است.

نتایج حاصل ار این مطالعه بر این مورد دلالت دارد که این روش درمانی قابلیت  استفاده در درمان سرطان کبد را نیز دارد