واحد تحقیق و توسعه

تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت با رعایت اصول GLP ضمن انجام تستهای کامل کنترل کیفی فیزیکی و شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک فرآورده و محیط با استفاده از آخرین مدل تجهیزات اروپایی آمریکایی قادر است به متقاضیان خدمات کنترل کیفی ارائه نماید.

لیست تجهیزات اصلی آزمایشگاه

ردیف تجهیزات تولید کننده
1 High Performance Liquid Chromatography Knauer/Germany
2 Centrifuge Backman culter/Germany
3 Electrophorese 2D GE/USA
4 Osmo meter GONATEC
5 Liquid Particle Counter HIAC ROYCO/USA
6 Spectrophotometer Agilent/Australia
7 PCR AB-APPLIED
8 Air Particle Counter Beckman
9 TOC analyzer Analytikjena

 

تجهیزات تحقیق و توسعه

واحد تحقیقات شرکت بمنظور توسعه دانش فنی و ارتقا کیفیت محصولات فعلی و آتی خود با بهره گیری از تجهیزات کامل تحقیق و توسعه از در خدمت برنامه های شرکت می باشد.

این تجهیزات عبارتند از:

 • HPLC Preparative
 • lLaminar Air Flow
 • Genius Dry Bath incubator
 • Microcentrifuge
 • Incubator shaker
 • Mini shaking Incubator

 

خدمات کنترل کیفی

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت با رعایت اصول GLP ضمن انجام تستهای کامل کنترل کیفی فیزیکی و شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی، فرآورده و محیط براساس عناوین زیر قادر است به متقاضیان خدمات کنترل کیفی ارائه نماید.

 • مطالعات آزمایشگاهی
 • اندازه گیری اسمولاریته
 • آزمایش های میکروبی
 • آزمایش های سلولی
 • آزمایش های فیزیکی – شیمیایی